PRIVACYBELEID Op ’t Roth

1. Algemeen

Door onze website te bezoeken of gebruik te maken van onze diensten, het invullen en versturen van een contactformulier en/of het contacteren van één van onze medewerkers, op welke wijze dan ook, erkent u en stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Niettemin kan u zich te allen tijde in bepaalde gevallen verzetten tegen bepaalde verwerkingen; zie hiervoor §9 hieronder. Aarzel ook niet om ons te contacteren indien u verdere vragen en/of opmerkingen zou hebben met betrekking tot dit Privacybeleid; zie hiervoor §11 hieronder.

2. Aard van de persoonsgegevens die wij verwerken

In het kader van onze dienstverlening hebben wij het verwerken van persoonsgegevens tot een strikt minimum herleid. De door ons verwerkte persoonsgegevens betreffen in het bijzonder:

 • uw naam en voornaam;
 • uw telefoonnummer;
 • uw firmanaam;
 • uw adres
 • uw emailadres

3. Doelstellingen van de verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van deze persoonsgegevens door ons heeft verschillende doelstellingen:

 • om u berichten te versturen waarin desgevallend commerciële aanbiedingen in vervat zitten (per email of op uw fysiek adres)
  u kan steeds aangeven als u dit niet wenst;
 • wanneer u een overeenkomst met ons sluit: om u te identificeren overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake (naam, voornaam, fysiek adres, email, enz.);
 • indien u ook uw emailadres overmaakt, gebruiken wij dit persoonsgegeven om informatie over te maken die in de eerste plaats noodzakelijk is in de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Deze doorgifte en terbeschikkingstelling is evenwel beperkt tot verwerking die strikt noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening, met inbegrip van het administratief beheer, het verstrekken van informatie, enz.

4. Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

In het kader van bepaalde van onze diensten maken wij gebruik van één of meerdere externe dienstverleners, dat kan bijvoorbeeld zijn voor het hosten en het beheren van onze website en eventuele specifieke functionaliteiten die hiermee verbonden zijn (bvb. het versturen van nieuwsbrieven, aankondigingen, het maken van reservaties, enz.). De verwerking van persoonsgegevens door deze derden is beperkt tot een louter technische ondersteuning.

Afgezien van dergelijke verwerkers, worden uw persoonsgegevens alleen gebruikt door onze interne medewerkers die daartoe bevoegd zijn.

Evenwel kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden meedelen als reactie op een verzoek om informatie als wij van mening zijn dat de openbaarmaking in overeenstemming is met toepasselijke wetgeving, regelgeving of wettelijke procedures, of zoals anderszins vereist door toepasselijke wetten, regels, voorschriften of contractuele bepalingen, of als wij geloven dat uw acties zijn niet in overeenstemming met de geest of de taal van onze gebruikersovereenkomsten of -beleid, of om de rechten, eigendommen en veiligheid van ons of anderen te beschermen.

In het gegeven geval, wanneer de levering van de desbetreffende dienst dit vereist, dan wel ter ondersteuning van de technische, administratieve en/of financiële afhandeling, kunnen uw persoonsgegevens aan één of meerdere derden worden overgemaakt en verwerkt. Wij hebben met deze ondernemingen een aparte overeenkomst gesloten, waarin de verwerking van persoonsgegevens uitdrukkelijk wordt geregeld, en de eventuele uitoefening van rechten van betrokkenen werd opgenomen.

Tevens kunnen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, uw persoonsgegevens worden overgemaakt aan overheidsinstanties.

5. Geen doorgifte van persoonsgegevens aan derden voor promotionele doeleinden

Behoudens in geval wij uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming hebben bekomen, geven wij uw persoonsgegevens niet door aan derden voor promotionele doeleinden of commercieel gebruik door deze laatsten.

6. Technische beveiligingsmaatregelen

We hebben passende technische en operationele maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, verwijdering of wijziging.

We nemen redelijke maatregelen om u te helpen informatie over u te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Zoals vermeld in onze Algemene Voorwaarden, erkent en aanvaardt u echter uitdrukkelijk dat – in het algemeen – de overdracht van informatie via internet nooit volledig veilig, privé of vertrouwelijk is. Daarom kan alle informatie die wordt verzonden of ontvangen van de website of door gebruik te maken van één van de door ons geleverde diensten worden onderschept, ontsleuteld, geraadpleegd en/of gebruikt door derden, zelfs als technologie wordt gebruikt waarbij dergelijke informatie-uitwisselingen worden gecodeerd.

Hoe dan ook zullen wij de nodige inspanningen blijven leveren om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en beste praktijken.

7. Gedragscode voor medewerkers

Bepaalde van onze medewerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens hierboven vermeld, in welk verband zij gehouden zijn tot een strikte gedragscode. Deze gedragscode houdt onder meer in:

 • de verbintenis tot geheimhouding van persoonsgegevens waartoe zij in het kader van hun opdracht toegang hebben;
 • de verbintenis om persoonsgegevens enkel en alleen te verwerken in uitvoering van hun taken;
 • het respecteren van de relevante wettelijke bepalingen.

8. Recht op correctie, verzet, gegevenswissing, en beperking van verwerking

Wij geven u de mogelijkheid om voor verschillende diensten die wij aanbieden uw recht op correctie, verzet, gegevenswissing en/of beperking van verwerking van persoonsgegevens uit te oefenen. U kan ons hiervoor contacteren via mail welkom@optroth.be, brief Rothstraat 2, 9700 Welden of telefonisch +32486356868

9. Cookies
We kunnen informatie over u gebruiken om onze diensten te personaliseren en te verbeteren en om inhoud of functies aan te bieden die overeenkomen met gebruikersprofielen of interesses en om trends, gebruik en activiteiten in verband met onze diensten te monitoren en te analyseren. Daarbij gebruiken we verschillende technologieën om informatie te verzamelen, hetgeen het verzenden van cookies naar uw computer of apparaat omvatten.

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die zijn opgeslagen in het geheugen van het apparaat en waarmee we onze diensten en uw gebruikservaring kunnen verbeteren, zien welke pagina’s populair zijn en het registreren van het aantal bezoeken van onze website.

Wij gebruiken zowel functionele cookies als analytische cookies.

Functionele cookies zijn essentieel voor het gebruik van onze websites, slaan onder andere gebruikersvoorkeuren op en worden niet gedeeld met derden. Analytische cookies helpen ons onze site te verbeteren door ons informatie te geven over hoe gebruikers omgaan met onze websites, zoals het aantal bezoekers van de website, de pagina’s die ze bezoeken en de tijd die ze op de website hebben doorgebracht. Deze cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker identificeert.
Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem.

10. Vragen en klachten

Als u nog vragen heeft over hoe wij persoonsgegevens gebruiken, als u uw persoonsgegevens wilt bekijken, corrigeren, bijwerken of verwijderen of als u een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via volgend emailadres: welkom@optroth.be

11. Wijzigingen aan dit Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te herzien.

Naast het feit dat dergelijke wijzigingen worden aangekondigd op onze website, kunnen wij u in bepaalde gevallen een aanvullende kennisgeving sturen, en/of een apart bericht weergeven op de website of binnen de gebruikerszone. In ieder geval moedigen wij u aan om de meest actuele versie van dit Privacybeleid door te nemen wanneer u onze website bezoekt, zodat u op de hoogte blijft van onze verwerkingsactiviteiten en de manieren waarop uw privacy en persoonsgegevens beschermen.

Op ’t Roth, Rothstraat 2, 9700 Oudenaarde, Kurt De Scheerder BV, BE0842.040.865